Algemene verkoopvoorwaarden

Airquee Europe B.V.

(‘’de verkoper’’)

Biezen 76b, 2771 CN Boskoop, Nederland

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GARANTIE

Van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Airquee Europe B.V. en dochterondernemingen, online verkopen in binnen- en buitenland

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘koper’: elke natuurlijk of rechtspersoon, die partij is bij een overeenkomst met de verkoper;
 2. ‘verkoper’: Airquee Europe B.V.;
 3. ‘Airquee Europe’: de Airquee Europe website, en elke opvolger of vervanger daarvan waar van tijd tot tijd goederen en services worden aangeboden ten verkoop, verhuur of lease;
 4.  ‘de overeenkomst’: iedere email, mondelinge afspraak, order, bevestiging, factuur, en ieder ander document dat onderwerp is van deze voorwaarden;
 5. ‘de voorwaarden
 6. ‘overmacht’: iedere omstandigheid buiten de redelijke aansprakelijkheid van de verkoper, waaronder, maar niet uitsluitend oorlog, vijandelijkheden, burgerlijke onrust, terroristische aanslag; nucleaire of biologische of chemische besmetting; oproer, optreden van vakbondsactie of verstoring, staking; handelingen van civiele of militaire autoriteiten, waaronder de weigering of intrekking van enige vergunning of toestemming; brand, explosie, ernstig ongeval; storm, bliksem, overstroming of andere extreem ongunstige weersomstandigheden; aardbeving; het falen of vertragen van betalingssystemen, van enige methode voor het elektronisch verzonden van geld, computer- of telecommunicatieapparatuur of software of defecten aan installaties, machines of voertuigen; of een tekort aan levering of niet-levering door leveranciers of onderaannemers van de verkoper;
 7. ‘de goederen’: de producten en/of services gespecificeerd in de overeenkomst, inclusief onderdelen van aanvullende apparatuur en componenten daarvoor;
 8. ‘intellectuele eigendom’: auteursrecht, merkrecht, patenten, geregistreerde ontwerpen, merknaam, uitvindingen, ideeën, spellen, processen, gereedschap, patronen, technische informatie, artistieke concepten, en goodwill hieraan verbonden, ongeacht of zij zijn beschermd onder de wet;
 9. ‘de order’: de bestelling, mondeling of schriftelijk (elektronisch inbegrepen) geplaatst door de koper of zijn ondergeschikten bij de verkoper;
 10.  ‘slijtage’: verslechtering, fysieke defecten of schade aan constructies, fittingen, stoffen en afwerkingen, kunstwerken, opvulling, netten, speelartikelen of andere uitrusting die deel uitmaakt van de goederen, indien dit het gevolg is van normaal gebruik in overeenstemming met de instructies of aanbevelingen van de verkoper.

2. Slijtage omvat geen verslechtering, fysieke defecten of schade veroorzaakt door:

 1. vandalisme, misbruik, slepen, verwaarlozing; onjuiste bediening, het niet opvolgen van instructies en handleidingen of toepasselijke gedragscodes;
  1. ongeval; brand, blikseminslag, explosie, storm, overstroming, barsten of overstromen van watertanks, apparaten of leidingen, aardbevingen, vliegtuiten en andere luchtapparatuur of daaruit gedaalde voorwerpen, oproep en burgerlijke onrust; ioniserende stralingen of besmetting door radioactiviteit van een nucleaire brandstof of van nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstof, radioactief giftig explosief of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of nucleair onderdeel daarvan, drukgolven veroorzaakt door vliegtuigen of andere luchtvaartuigen die reizen met sonische of supersonische snelheden;
  1. transport, onjuiste montage of demontage (door andere personen dan verkoper of haar erkende vertegenwoordiger); nalaten van regelmatige inspectie, schoonmaak en waar nodig reparatie; fout van de operator, gebruiker of een derde; oorzaken buiten de geleverde goederen;
  1. storing in of uitval van elektrische stroom of airconditioning of vochtigheids- of andere omgevingscontroleapparatuur;
  1. blootstelling aan chemicaliën, additieven, schuurmiddelen en andere verontreinigingen die een schadelijk effect kunnen hebben op de goederen en/of enige op de goederen aangebrachte afwerking;
  1. vocht en schimmel;
  1. ander dan het beoogde gebruik; ongeautoriseerde aanpassing of wijziging van de goederen; verbinding met de goederen of toevoeging van andere apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

Toepasselijke voorwaarden

3. Aan deze algemene voorwaarden worden geen wijzigingen aangebracht door gevolmachtigden of verklaringen van verkoper, zowel schriftelijk als mondeling. Algemene voorwaarden van koper worden door verkoper afgewezen. Alle overige voorwaarden en garanties, expliciet of stilzwijgend voortkomend uit wet, rechtspraak, gewoonte of anderszins worden hierbij afgewezen, behoudens de gevallen van dwingend recht. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan rechten van consumenten.

4. Door het aangaan van een overeenkomst met verkoper tot aankoop van goederen, klikken op het icoon op de Airquee Europe website voor accepteren van deze voorwaarden alvorens over te gaan tot aankoop, of door aanneming van de goederen gaat koper akkoord met deze voorwaarden en wordt hij geacht de inhoud ervan te kennen. Koper wordt geacht deze voorwaarden te hebben gelezen; een kopie kan hem op verzoek kosteloos worden toegestuurd. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op de Airquee Europe website en door te klikken op het icoon voor accepteren van de algemene voorwaarden wordt koper geacht deze te hebben gelezen. Iedere overeenkomst wordt geacht een afzonderlijke en nieuwe overeenkomst te zijn zonder enige relatie tot eerder overeenkomsten tussen koper en verkoper. Koper wordt geacht de goederen te kopen voor uitsluitend zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijk gebruik.

Afspraken

5. Afspraken en toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk gedaan door verkoper of getoond op de Airquee Europe website binden verkoper niet totdat een overeenkomt tot stand is gekomen en kunnen te allen tijde worden ingetrokken en aangepast. De beschrijving en aantallen te verkopen goederen is overeenkomstig afspraken en toezeggingen. Het getoonde aantal voorradige goederen op de Airquee Europe website dient enkel informatie doeleinden en biedt geen garantie omtrent beschikbaarheid. Indien het getoonde voorradige aantal ‘nul’ is, behoudt verkoper het recht de levering uit te stellen of het aanbod niet te accepteren. Alle afmetingen en gewichten zijn schattingen. Details en kleuren zoals getoond op de Airquee Europe website of op een andere plek kunnen wijzigen.

De overeenkomst

6. Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt niet tot stand totdat het aanbod is aanvaard door:

 1. een door verkoper schriftelijke erkenning, bevestiging of aanvaarding, daaronder mede verstaan erkenning, bevestiging of aanvaarding middels email van een aanbod gedaan op de Airquee International Website;
 2. het ondertekenen van een standaardovereenkomst door koper en verkoper die deze algemene voorwaarden bevat;
 3. levering van de goederen en factuur van verkoper.

Controle door koper

7.1 Koper kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan enige beschrijving, verklaring, aanbeveling of advies mondeling of schriftelijk medegedeeld door verkoper, zijn medewerker(s), dealers of agent(s) met betrekking tot de kwaliteit, duurzaamheid, afwerking, kleur, textuur, geur, uiterlijk, schoonheid, toestand, geschiedenis, leeftijd, veiligheid, geschiktheid of gebruik voor enig doel of onder specifieke omstandigheden (inclusief een bepaald doel of omstandigheden die bekend zijn gemaakt door koper), of enig ander kenmerk, eigendom of andere aangelegenheid met betrekking tot de goederen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst en schriftelijk overeengekomen met verkoper.

7.2 Koper of zijn gemachtigde agent kan op afspraak de goederen inspecteren op het terrein van verkoper gedurende de productie en/of keuring. Koper wordt geacht een afdoende inspectie te hebben verricht teneinde volledige kennis te hebben met de in art.

7.1 genoemde kenmerken, en in te stemmen met de staat van de goederen.

7.3 Indien inspectie voor verzending van de goederen vereist is door koper en aanvaard door verkoper, zullen alle kosten en uitgaven die verband houden met deze inspectie voor rekening van koper zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor om een aanbod te weigeren of de overeenkomst te ontbinden, indien de eisen van de keuringsinstantie onacceptabel zijn naar de mening van verkoper, inhoudende dat zij onredelijk of bewarend zijn of levering zullen vertragen.

 •  

Geschiktheid

8. Koper is verantwoordelijk voor de bepaling of de goederen geschikt zijn voor kopers doeleinden of op andere wijze toereikend. Indien koper enig doeleinde kenbaar maakt, wordt hij geacht niet te vertrouwen op de vaardigheid of het oordeel van verkoper, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van deze voorwaarde.

Documenten

9.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving aan koper catalogi, folders, brochures, prijslijsten, tekeningen, illustraties, foto’s, video’s, modellen, monsters, bijzonderheden, specificaties, beschrijvingen of afbeeldingen, en webpagina’s die van toepassing zijn op de goederen te wijzigen of in te trekken.

9.2 Alle handleidingen, tekeningen, gebruikersinstructies, onderhoudsgegevens, certificaten, en andere documentatie dienen uitsluitend informatieve doeleinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in deze documenten. Dergelijke documentatie wordt geacht deel uit te maken van de goederen met het oog op risico- en eigendomsoverdracht, maar het overdragen van enig intellectueel eigendom daarin of het verlenen van enige uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om deze op enigerlei wijze te reproduceren, is hierbij volledig uitgesloten.

Gezondheid en veiligheid

10.1 Koper is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het gebruik van de goederen door hemzelf, zijn medewerkers of agents, of derden (inclusief huurders) zonder risico voor gezondheid en veiligheid of schade aan eigendom, en voor:

 1. naleving van alle wet- en regelgeving die op de goederen van toepassing is;
 2. naleving van enige toepasselijke gedragscode;
 3. het degelijk en veilig transport, opslag, onderhoud, omgang, plaatsing, opbouw, afbouw, inspectie, en gebruik van de goederen;
 4. het uitvoeren van een eigen risico-analyse en het verkrijgen en verschaffen van alle nodige informatie (inclusief veiligheidsrisico’s) en het instrueren van alle aanwezigen, operators, huurders, en gebruikers van de goederen omtrent gezondheid en veiligheid.

10.2 Koper stemt ermee in verkoper volledig te vrijwaren tegen alle claims, acties, schade (inclusief punitieve en voorbeeldige schadevergoeding), verlies en kosten van welke aard dan ook die voorvloeien uit een out of nalatigheid van koper of zijn werknemers, agents, of huurders en gebruikers van de goederen, met inbegrip van het niet naleven van het bepaalde in art. 10.1, tenzij, hetzelfde direct is veroorzaakt door nalatigheid van verkoper, zijn medewerkers, of agents.

Betalingsvoorwaarden

11.1 De prijzen zijn zoals genoemd in verkopers mededelingen of toepasselijke prijslijsten of de Airquee Europe website, doch verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Vracht- en leveringskosten en verzekeringspremies indien van toepassing (tenzij uitdrukkelijk inbegrepen in de prijs) opgegeven en vermelde prijzen voor export zijn gerekend vanaf Boskoop Nederland, of vanaf SF Gheorghe Roemenië.

11.2 BTW wordt op het dan geldende tarief aan de factuur toegevoegd voor alle goederen die binnen de Europese Unie worden geleverd, tenzij koper uitdrukkelijk zijn BTW-nummer (of equivalent daarvan) kenbaar maakt bij het aanbod.

12. Tenzij alternatieve betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen door verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, behoudt verkoper zich het recht voor volledige betaling te eisen in contanten, met creditcard, met bankpas, met Paypal, met bankoverschrijving, bankierswissel of vrijgemaakte fondsen (in het geval betaling door cheque geschiedt) voor levering van de goederen. In andere gevallen zijn de kredietvoorwaarden zoals vermeld op de factuur. Indien door koper gedane betalingen niet verwijzen naar een bepaalde factuur, kan verkoper dergelijke betalingen toewijzen aan elke openstaande factuur.

13. Geen vertraging bij het gebruik van de goederen en geen vermeend defect geeft koper het recht volledige betaling in te houden of uit te stellen.

14. Verkoper behoudt zijn vorderingsrecht op de prijs van de goederen, ongeacht of de eigendom ervan reeds is overgegaan op koper.

15. In het geval van foutief vermelde prijzen op de Airquee International Website behoudt verkoper zich het recht voor te allen tijde het aanbod niet te accepteren en/of de overeenkomst te ontbinden met mededeling aan koper, tot aan de verzending van de goederen.

Aanbetaling

16.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is een aanbetaling van 50% van de totale orderwaarde verschuldigd. Voor producten op aanvraag gemaakt bedraagt de aanbetaling 60% van de totale orderwaarde. Het resterende bedrag is verschuldigd op het moment van levering zonder korting of aftrek, of, waar alternatieve betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na verzending van de goederen of, indien van toepassing, na installatie van de goederen.

16.2 Indien de overeenkomst is gesloten middels de Airquee Europe website is het volledige bedrag direct verschuldigd. Art. 12 is van overeenkomstige toepassing.

Rente

17. Koper is aan verkoper een rente van 8% verschuldigd over alle bedragen die onder deze voorwaarden zijn verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid tot de datum van betaling, bovenop de wettelijke rente.

Aanvullende voorwaarden ten behoeve van export

18. In het geval van export wordt ICC INCOTERMS 2010 in iedere overeenkomst opgenomen en zijn partijen onderworpen aan het volgende:

1. Alle benodigde exportrechten worden verworven door verkoper.

2. Alle benodigde importrechten worden verworden door koper.

3. Getoonde prijzen zijn berekend vanaf Boskoop Nederland, of SF Gheorghe Roemenië en zijn exclusief vracht- en transportkosten, verzekeringspremies, importheffingen, belastingen, landingsgelden, opslagkosten, etc. tenzij anders overeengekomen.

4. Tenzij art. 10 van toepassing is, is een onherroepelijke kredietbrief voor de volledige factuurwaarde, bevestigd door een erkende bank, terstond te betalen en waarbij verzenddocumenten moeten worden overlegd, vereist voordat verzending of levering kan plaatsvinden.

5. Afwijkende betalingsvoorwaarden in alle vormen en uit alle overeenkomsten zijn niet van toepassing.

6. Betalingen geschieden in Euro.

7. Tenzij anders overeengekomen gaat aansprakelijkheid voor de goederen over op koper op het moment van beschikkingstelling aan koper of andere overeengekomen plaats van verzending en wordt koper geacht de nodige verzekeringen te hebben afgesloten ten behoeve van de goederen.

Annulering/uitstel

19. Annulering of uitstel door koper wordt slechts geaccepteerd ter vrije bepaling van verkoper en in alle gevallen slechts op voorwaarde dat door verkoper gemaakte kosten annulering/uitstel direct door koper worden vergoed. Reeds gedane aanbetalingen worden door verkoper verbeurd, tenzij verkoper anders besluit. Een aanbod voor standaardproducten kan te allen tijde worden geannuleerd door schriftelijke kennisgeving voordat de goederen aan koper zijn toegewezen. Op aanvraag gemaakte producten of onderdelen die worden geannuleerd nadat productie heeft aangevangen, worden aan koper geleverd en dienen te worden betaald. Annulering en uitstel bindt verkoper slechts indien het is ondertekend door een van zijn bestuurders.

Eigendomsvoorbehoud

20. Totdat volledige betaling (dat wil zeggen, voldoening van het volledige bedrag zoals vermeld op de door verkoper verzonden factuur) geldt het volgende:

1. Verkoper behoudt de eigendom van de goederen. Dit laat de aansprakelijkheid van art. 18.7 en 21 onverlet.

2. Koper is houder van de goederen en houdt de goederen en alle opbrengsten van verkoop of verhuur voor verkoper. Koper is niet gerechtigd over deze opbrengsten te beschikken en staat deze direct af aan verkoper.

3. Indien koper de goederen verkoopt of verhuurd, doet hij hiervan verslag aan verkoper. Koper verkoopt de goederen niet voor een lager bedrag dan hij aan verkoper is verschuldigd.

4. Koper draagt zorg voor alle nodige verzekeringen ten behoeve van de goederen. De goederen mogen niet worden bezwaard met een beperkt recht.

5. Indien koper handelt uit hoofde van een beroep of bedrijf doet hij 14 dagen voor aanvraag van faillissement mededeling aan verkoper. Niet-naleving van deze termijn geldt als schending van de overeenkomst.

6. Kopers recht op bezit van de goederen gaat teniet in de volgende gevallen:

a. het verstrijken van een overeengekomen kredietperiode;

b. de gevallen genoemd in art. 29;

c. handelen of nalaten door koper dat het eigendomsrecht van verkoper schaadt.

7. In het geval van teniet gaan van het recht op bezit van koper, heeft verkoper het recht op kosten van koper elke plaats te betreden waar de goederen zich bevinden of redelijkerwijs worden vermoed zich te bevinden, teneinde de goederen in bezit te nemen. Verkoper kan daarbij de goederen ontmantelen. Schades en verliezen die daardoor ontstaan komen niet voor rekening van verkoper, waarvoor koper hem hierbij schadeloosstelt.

8. Indien koper de goederen op eigen naam verkoopt of verhuurt:

a. opent hij een rekening waarop de opbrengsten van deze transacties worden gestort zonder aftrekkingen en deelt hij mede dat hij deze opbrengsten houdt voor verkoper;

b. zal hij geen bedragen onttrekken aan deze rekening.

9. Indien een curator is aangesteld en op het moment van benoeming de koper de opbrengst van verkoop of verhuur nog niet heeft ontvangen, zal de koper of de curator zo snel mogelijk aan verkoper alle rechtsmiddelen en vorderingsrechten toewijzen met betrekking tot de goederen jegens de derdenverkrijger(s).

Levering en aansprakelijkheid

21.1 Goederen worden geleverd en aansprakelijkheid gaat over wanneer:

a. Onder leveringsvoorwaarden de goederen zijn gebracht op de plek van aflevering op het terrein van verkoper of enige andere overeengekomen plaats;

b. levering en overgang van aansprakelijkheid geschiedt in overeenstemming met ICC INCOTERMS2010.

21.2 Aansprakelijkheid gaat over op koper op het moment van levering en vanaf dat moment draagt koper zorg voor alle benodigde verzekeringen.

21.3 Indien de goederen in termijnen worden geleverd, behoudt verkoper zich het recht voor de termijnen in willekeurige volgorde te leveren. Elke termijn wordt geacht het onderwerp te zijn van een afzonderlijke overeenkomst en elk verzuim van verkoper met betrekking tot een of meer termijnen zal de overige overeenkomsten niet aantasten.

21.4 De leverdata zijn die welke door verkoper zijn bevestigd bij aanvaarding van het aanbod. Alle data die door verkoper worden opgegeven voor de levering van de goederen zijn indicatief en duiden op een inspanningsverplichting van verkoper; zij maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.

21.5 Indien koper met een behoorlijke kennisgeving van beschikbaarheid nalaat de goederen in ontvangst te nemen of de in ontvangstneming te faciliteren wanneer deze door verkoper ter beschikking zijn gesteld, of om enige toegang, betaling, instructies, documenten, licenties, toestemmingen of autorisaties te verlenen om de levering mogelijk te maken, heeft verkoper het recht de goederen op te slaan onverminderd het bepaalde in art. 29.

a. Aansprakelijkheid van de goederen gaat over op koper.

b. Levering wordt geacht plaatsgevonden te hebben.

c. Koper zal alle kosten en uitgaven aan verkoper voldoen die voortkomen uit de handelswijze in dit lid beschreven.

d. Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door opslag van de goederen.

21.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige boete, verlies, letsel, schade of kosten die voortvloeien uit enige vertraging of onmogelijkheid tot levering of uitvoering door welke oorzaak dan ook, noch zal een dergelijke vertraging of tekortkoming koper het recht geven levering of prestatie te weigeren of de overeenkomst af te wijzen.

Defecten/schade/verliezen

22. Geen enkele claim voor niet-levering van de goederen of voor schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen of een afwijking van de hoeveelheid of beschrijving van de goederen is geldig, tenzij schriftelijk medegedeeld aan zowel de vervoerder als verkoper binnen drie dagen na levering of een eerder door de leverancier gestelde termijn. Alvorens een ontvangstbewijs voor de goederen af te geven, zal koper de goederen controleren, doch indien geen controle plaatsvindt, zal koper op het ontvangstgeschrift ‘‘niet onderzocht’’ markeren.

23. Koper wordt geacht de goederen te hebben geaccepteerd indien zij niet binnen zeven dagen na levering worden afgewezen.  Koper is niet gerechtigd de goederen geheel of gedeeltelijk af te wijzen na deze termijn. Indien een gebrek niet redelijkerwijs kon worden ontdekt op het moment van controle, stelt koper verkoper van dit gebrek op de hoogte binnen 14 dagen nadat het gebrek aan hem bekend of kenbaar is geworden.

24. Elke claim dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volledige details van de claim te bevatten, inclusief een volledige beschrijving van het vermeende gebrek. Koper dient verkoper een redelijke gelegenheid te bieden voor inspectie en onderzoek van claims van koper en op verzoek van verkoper moet koper alle goederen die het onderwerp zijn van een claim en eventuele verpakkingen, veilig verpakt en franco aan een door verkoper te bepalen adres retourneren.

25. Verkoper is niet aansprakelijk voor claims anders dan in overeenstemming met art. 22, 23 en 24 gedaan. Art. 28 bevat een garantie van 12 maanden voor productiefouten en moet worden gelezen in samenhang met deze voorwaarden als geheel.

De reikwijdte van de overeenkomst

26. Onder geen omstandigheid is verkoper aansprakelijk voor:

1. defecten of schades als gevolg van verslechtering door gebruik of normale slijtage zoals genoemd in art. 2, oneigenlijk gebruik, niet naleven van enige handleiding, tekeningen, bedieningsinstructies, onderhoudsgegevens, certificaten of andere meegeleverde documentatie of enige andere instructies of advies van verkoper aan koper, of het niet naleven of uitvoeren van enige plicht opgelegd door wet- en regelgeving, of het negeren van enige andere beschrijving;

2. goederen die zijn aangepast, gewijzigd, of gerepareerd door anderen dan verkoper of door verkoper aangewezen partijen;

3. de geschiktheid van goederen voor enig bepaald doeleinde of onder bepaalde voorwaarden, ongeacht of dit doeleinde of deze voorwaarden aan verkoper bekend zijn;

4. vervanging door verkoper van enig onderdeel of materiaal op het verzoek van koper die geen onderdeel uitmaken van de door verkoper geboden specificaties, ongeacht de toestemming van verkoper voor dergelijke vervangingen;

5. beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, specificaties, tekeningen, en details van het gewicht en de afmetingen zoals door verkoper opgegeven in offertes, prijslijsten, brochures, de Airquee International Website of elders in een document dat geen deel uitmaakt van de overeenkomst;

6. variaties in kleur, hoeveelheid of afmetingen van de goederen of veranderingen in specificaties of vervanging van enig materiaal of componenten indien de variatie of vervanging de kenmerken van de goederen niet wezenlijk beïnvloedt en de vervangen materialen of componenten van een kwaliteit of speelwaarde zijn die gelijk aan of beter is dan oorspronkelijk geadviseerd of gespecificeerd;

7. alle verklaringen, aanbevelingen of adviezen die aan koper zijn verstrekt door verkoper, zijn medewerkers, dealers of agents, voordat de overeenkomst is gesloten. Koper wordt geacht niet te vertrouwen op dergelijke mondeling of schriftelijk gedane uitlatingen.

27. Verkoper is niet aansprakelijk jegens koper of iedereen die via koper claimt (uitgezonderd aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van verkoper of van personen voor wie verkoper aansprakelijk is) voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief winstderving, gevolgschade of economisch verlies, of voorbeeldige of punitieve schade die voortvloeit uit:

1. elke schending van enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde van de overeenkomst;

2. elke nalatigheid of schending van een wettelijke of andere plicht van verkoper;

3. het niet nakomen van de overeenkomst als gevolg van feiten die aan koper toerekenbaar zijn;

4. tekortkomingen van koper.

12 maanden garantie voor productiefouten

28.1 In overeenstemming met garanties, voorwaarden en aanspraken voortvloeiend uit de wet is de aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot defecten in de goederen als gevolg van een gebrekkig ontwerp, fabricagefouten of het gebruik van defecte materialen, of enig verlies, letsel of welke schade dan ook direct of indirect hierdoor veroorzaakt beperkt tot, naar keuze van verkoper:

a. reparatie op een door verkoper te bepalen locatie van de goederen;

b. de levering van nieuwe goederen in ruil voor defecte goederen;

c. vergoeding van de volledige waarde van defecte goederen;

d. vergoeding van transportkosten in samenhang met sub a-c.

28.2 Verkoper is niet aansprakelijk

a. tenzij vermeende defecte goederen worden geretourneerd naar een door verkoper te bepalen adres binnen 12 maanden na levering bij nieuwe goederen, of 6 maanden na levering bij gebruikte goederen;

b. tenzij koper verkoper op de hoogte heeft gesteld van elk vermeend gebrek binnen 14 dagen nadat dit gebrek aan hem bekend of kenbaar is geworden;

c. voor het aannemen van geretourneerde goederen totdat verkoper deze heeft geïnspecteerd;

d. indien enig ander persoon dan personen aangewezen door verkoper is toegestaan vervangen, onderhoud, aanpassingen, of reparaties uit te voeren aan de goederen;

e. tenzij de geleverde goederen zijn gebruikt en degelijk onderhouden in overeenstemming met handleidingen, tekeningen, gebruiksinstructies, onderhoudsgegevens, certificaten en andere door verkoper geleverde documentatie of instructies van verkoper of de producent van onderdelen van de goederen;

f. indien koper toestaat of veroorzaakt dat de goederen op andere wijze worden verwaarloosd.

28.3 Nadat verkoper de goederen heeft geïnspecteerd of foto’s heeft ontvangen van koper die de aard en locatie van het gebrek tonen

a. zal verkoper aan koper mededelen over de te volgen handelingen zonder kosten voor koper, inclusief kosteloos transport, indien verkoper oordeelt dat de garantie uit het eerste lid van toepassing is;

b. zal verkoper koper op de hoogte stellen van door verkoper gemaakte kosten voor reparatie, indien de garantie uit het eerste lid niet, of niet geheel van toepassing is. In deze gevallen is koper aansprakelijk voor gemaakte en te maken kosten voor inspectie, opslag en transport. Verkoper behoudt zich het recht voor reparaties die niet onder de garantie vallen uit te stellen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden en behoudt een pandrecht op de gerepareerde goederen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

28.4 Blowers en transformatoren geleverd door verkoper bevatten een garantie overeenkomstig hun producent; verkoper draagt zorg voor het werken met uitsluitend betrouwbare partijen. Mocht zo’n goed een gebrek vertonen dat valt onder de garantie van de producent, zal verkoper de redelijke inspanning leveren om deze garantie voor koper in te roepen.

28.5 Vanwege de artistieke aard van de goederen kan verkoper geen exacte specificaties geven en is verkopers verplichting beperkt tot het leveren van goederen die redelijkerwijs overeenstemmen met getoonde specificaties.

28.6 Koper begrijpt dat de goederen een beperkte levensduur hebben afhankelijk van het gebruik. Koper heeft overeenkomstig geen claims met betrekking tot het achteruitgaan van de goederen.

28.7 Alle goederen die worden geretourneerd voor werkzaamheden onder garantie of op verzoek van koper, worden schoon, droog en degelijk verpakt aangeleverd. Indien verkoper oordeelt dat de goederen onvoldoende schoon zijn, draagt koper de kosten voor de nodige aanpassingen.

28.8 Koper zal nimmer, ten behoeve van de verkoop, verhuur of bezwaring van de goederen, een verdergaande garantie overeenkomen dan verkoper in deze voorwaarden is overeengekomen.

Beëindiging

29.1 Indien koper in gebreke is of handelt in strijd met zijn verplichtingen jegens verkoper, als er beslag is gelegd op de activa van koper, als koper een regeling of schikking treft met zijn schuldeisers, een daad van faillissement pleegt of failliet wordt verklaard, iets doet of nalaat dat de curator een recht geeft op inbezitneming van de activa, een bevel tot bewind aanvraagt, een verzoek tot herstructurering indient (anders dan ten behoeve van een overname of wederopbouw), of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt heeft verkoper het recht om elke bestaande overeenkomst met koper onmiddellijk te beëindigen. Door schriftelijke zending van deze mededeling aan koper wordt de overeenkomst geacht rechtsgeldig te zijn beëindigd, zonder afbreuk te doen aan enige claims die verkoper jegens koper heeft.

26.2 Onverminderd de overige rechten en aanspraken heeft verkoper het recht de overeenkomst te beëindigen indien betaling uitblijft na 28 dagen na opeisbaarheid.

Intellectuele eigendom

30. Alle tekeningen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, computersoftware, catalogi, folders, brochures, prijslijsten, illustraties, foto’s, video’s, modellen, monsters, bijzonderheden, specificaties, handleidingen, instructies, beschrijvingen en voorstellingen die van toepassing zijn op de goederen en zijn gemaakt door of voor verkoper, en de intellectuele eigendom daarop blijven eigendom van verkoper, ook al is aan koper mogelijk een vergoeding in rekening gebracht voor ontwerpdiensten en deze mogen in geen enkele vorm worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van verkoper. Indien koper aangeeft dat zijn eigen kunstwerken (met of zonder intellectueel eigendomsrecht) door verkoper op de goederen moet worden aangebracht, zal verkoper een beperkte niet-overdraagbare royaltyvrije licentie krijgen om dit op de goederen aan te brengen. Indien goederen worden gemaakt of aangepast door verkoper in overeenstemming met specificaties of vereisten van koper, verbindt koper zich ertoe om verkoper volledig te vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven, claims, verliezen en schade die verkoper heeft opgelopen met betrekking tot inbreuk door dergelijke goederen op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Overmacht

31. Indien de nakoming van de overeenkomst wordt verhinderd door overmacht of andere omstandigheden die buiten de aansprakelijkheid van verkoper vallen, worden de verplichtingen van verkoper opgeschort.

Verrekening

32. Verkoper behoudt zich het recht voor iedere verschuldigde betaling aan koper of een aan koper gelieerde partij te verrekenen met elke vordering op koper of een aan koper gelieerde partij, ongeacht of beide vorderingen voortkomen uit dezelfde overeenkomst.

Kennisgeving

33. Iedere kennisgeving die overeenkomstig deze voorwaarden is vereist, geschiedt door middel van fax, aangetekende brief, of aflevering aan het adres van verkoper zoals hier genoemd of het laatst bekende adres van koper. Om conflicten te voorkomen zal kennisgeving niet rechtsgeldig per email kunnen geschieden.

Algemeen

34.1 Bepalingen in deze voorwaarden zullen in geval van strijdigheid met dwingendrechtelijke bepalingen niet van toepassing zijn.

34.2 De overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen omvat al hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Wijzigingen binden slechts partijen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door gerechtigde vertegenwoordigers van partijen.

34.3 Beëindiging van de overeenkomst heeft geen invloed op rechten en aanspraken die reeds uit hoofde van de overeenkomst zijn verkregen op het moment van beëindiging.

34.4 Het afzien van een partij van enig recht en het nalaten door een partij om enig recht uit te oefenen of aan te dringen op de strikte uitvoering van enige bepaling van deze voorwaarden, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht, noch verhindert enige verdere uitoefening of handhaving van door een partij van dat of enig ander recht of bepaling.

Geschillen en toepasselijk recht

35.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

35.2 In het geval van onenigheid tussen vertalingen van deze voorwaarden wordt de Engelse versie geacht de heersende versie te zijn en worden de rechten en plichten zoals voortvloeiend uit de Engelse versie verkozen boven deze Nederlandse vertaling.

36.3 Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen – onverlet de regels van de absolute competentie en sectorcompetentie – bij uitsluiting beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.